ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

صالحی مدیرعامل شرکت امدادخودرو ایران شد

صالحی مدیرعامل شرکت امدادخودرو ایران شد

در حکمی از سوي مدیرعامل شرکت ایساکو، شهرام صالحی به عنوان مدیرعامل شرکت امدادخودرو ایران منصوب و معرفی شد.

 بهگزارشایکوپرسدرمراسممعارفه،سیدرضاحسینیمدیرعاملشرکتایساکو،جایگاهایرانخودرودرصنعتخودروسازيکشوررابسیارمهمارزیابیکردوضمناشارهبهاینکهخدماتپسازفروشآخرینحلقهاززنجیرهارزشخودروسازياستگفت: ایرانخودروبرندياستکههمهمردمانتظارویژهايازآندارندومابهعنوانویترینشرکتایرانخودروبایدوظایفخودرابهبهترینشکلانجامدهیم.

 

 مدیرعاملشرکتخدماتپسازفروشایرانخودرودرادامهگفت: ایساکووشرکتهايزیرمجموعهآن،شرکتهايامدادخودروایران،شرکتهمگامخودرو،شرکتکارتایرانخودروو ...براساساینکهخدماتپسازفروش،بخشعمدهايازرضایتمنديمشتریانراتشکیلمیدهد،خودراموظفمیدانندکهبرايپاسداشتانتخابمشتري،خدماتیدرخوروشایستهارایهدهند.

 

 ويامدادرسانیراازوظایفاصلیشرکتامدادخودروایراندانستوگفت: مابایدباارایهبهترینخدماتوبرخوردمناسببامشتريازاومراقبتومحافظتکنیمتااوتبدیلبهمشتريوفادارایرانخودروشود.

 

 حسینی،ارایهخدماتنوینومتفاوتراازرویکردهاياصلیشرکتایساکوعنوانکردوگفت: خواستامروزمردمدرمواجههباشرکتهايامداديتغییرکردهوماهمبایدهمگامباآنخودراارتقادهیمتاانتظاراتمشتریانرابرآوردهکنیم.

 

 ويتاکیدکرد: شرکتخدماتپسازفروشایرانخودرو،هموارهدرتلاشوتکاپوستتابابهکارگیريروشهاينوینوخلاقخدماتمطلوبومتفاوتیراارائهکند.

 

 حسینیافزود: ایساکوتحولاتزیاديرادربخشخدماتپسازفروشایجادکردهوهمسوباسلایقوخواستمشتریان،بهدنبالارایهخدماتنووموردانتظارآناناست.

 

مدیرعاملشرکتایساکوتاکیدکرد: امدادخودروایرانبااستفادهازتوانمنديهايفعلیوباحضورمدیرانوکارکنانباتجربهومتعهدمیتواندموجباعتلايگروهصنعتیایرانخودروشود.

 

حسینیدرپایانضمنتشکراززحماتسیدعلیجعفري،مدیرعاملپیشینشرکتامدادخودروایران،شهرامصالحیرابهعنوانمدیرعاملیامدادخودروایرانمعرفیکرد.

 

مزیترقابتیایرانخودرو

 

دراینجلسهشهرامصالحیمدیرعاملجدیدامدادخودروایرانضمنتشکرازحسناعتمادمدیرعاملگروهصنعتیایرانخودرووهمچنینمدیرعاملایساکواظهارکرد: امدادخودروایرانوظرفیتهاوتوانمنديهايآنمزیترقابتیایرانخودروبهشمارمیرود.

 

ويضمناشارهبهسهم 54 درصديایرانخودرودربازاروعرضهمحصولاتجدیددرآیندهاينزدیکگفت: فعالیتهايامدادخودروایراندرراستايایجادمزیتهايرقابتیوافزایشسهمبازارایرانخودرونقشبسیارمهمیراداردومابایدباکارتیمیاهدافوبرنامههايمصوبگروهصنعتیایرانخودرورادرقالبشاخصهايعملیاتیبهنتیجهبرسانیم.

 

صالحیتاکیدکرد: کاهشمراجعاتبرايتعمیر،برخوردورفتارامدادگرازعواملتاثیرگذاربرتصویرذهنیمشتریاناستکهبایدازفرصتهايموجودبرايبهبودوارتقايرضایتمشتریانبهرهبرداريکنیم.

 

افزایش 50 درصديناوگانامدادي

 

دراینجلسهسیدعلیجعفريمدیرعاملپیشینامدادخودروایراننیزگزارشیازعملکرداینشرکتدرسالهايگذشتهارایهکرد.

 

ويضمناشارهبهافزایش 50 درصديتعدادناوگانامداديگفت: تعدادناوگانازعدد 1000 درسال88 به 1500 درسالگذشتهرسیدهاستکهباکمکنیروهايمجربومتخصصاینناوگانروزانهبیشازدوهزارو500 فعالیتامداديارایهشدهاست.

 

مدیرعاملسابقامدادخودروایرانمهمترینشاخصشرکتامدادرسانرامدتزمانانتظارمشتريدانستوگفت:میانگیناینعدددرحالحاضرکمتراز 30 دقیقهاستکهبرابربااستانداردهايجهانیاست.ويافزود: دربرخیازشهرهاموفقشدهایممیانگینزمانانتظارمشتريرابهعدد 27 برسانیم.


گفتنیاستشهرامصالحیازدرسال 76 فعالیتخودرادرگروهصنعتیایرانخودروآغازکردهوپسازکسبتجربهدرمدیریتحوزهتولیدایرانخودروومعاونتبرنامهریزيموادوقطعاتشرکتساپکو،فعالیتخودرابهعنوانمدیرعاملشرکتامدادخودروآغازکردهاست .

آرشیو اخبار

Powered by mod LCA

اشتراک در خبرنامه