ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

آغاز رسمی دور جدید همکاری گروه صنعتی ایران خودرو و مرسدس بنز

آغاز رسمی دور جدید همکاری گروه صنعتی ایران خودرو و مرسدس بنز

با افتتاح دفتر مشترک شرکت ایران خودرو و مرسدس بنز، همکاری این دو خودروساز در حوزه محصولات سواری به صورت رسمی از سرگرفته شد.

بهگزارشایکوپرس،درمراسمافتتاحدفترشرکتستارهایرانکه با حضور سفیر آلمان در ایران، جمعی مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز و رسانههایداخلیوخارجیبرگزارشد،مدیرعاملاینشرکتازامکانسنجیوبررسیهایفنیواقتصادیبرایتولیدمحصولاتسواریبنزدرایرانخبردادوگفت: طبقتوافقاتبهعملآمدهشرکتدایملرباشرکتایرانخودرووازطریقشرکتستارهایرانشرکتمشترکیبهصورتجوینتونچرتاسیسخواهدکرد. علینمکینافزود: همکاریماباشرکتمرسدسبنزدرآیندهتوسعهخواهدیافت.

ویازورودیکهزارو 500 تادوهزارازمحصولاتمرسدسبنزبهبازارایراندرسالآیندهخبردادوتصریحکرد: مشتریانمیتوانندبا اطمینان خاطرازخدماتویژهمرسدسبنزدرایراناستفادهکنند.

نمکین،گروهصنعتیایرانخودرورابزرگترینشرکتتولیدکنندهخودرودرخاورمیانهوپیشتازدرزمینهارایهمحصولاتجدیدتوصیفکردوگفت: اینشرکتتوانستهدرشرایطتحریمهماینبرتریراحفظکردهوقصدداردباآغازهمکاریباشرکتهایبینالمللیازجملهشرکتمرسدسبنزهمچنانپیشتازبماند.

ویضمنتاکیدبرانحصاریبودنقراردادایرانخودروباشرکتمرسدسبنزگفت: دورتازههمکاریهایمابابنزبهصورتسرمایهگذاریمشترکاست.

نمکین افزود: بررسیهایاولیهمحاسباتیوفنیبرایمونتاژ محصولات بنزصورتگرفتهکهبااجرایفازهایبعدیهمکاریهاازتوانقطعهسازانداخلیهمبهرهبرداریخواهدشد.

مدیر عامل شرکت ستاره ایران دربارهخدماتپسازفروش این شرکتگفت: شبکهخدماتمرسدسبنزمجزاازشرکتایساکوومحصولاتتولیدیایرانخودروخواهدبودودرحالحاضرآموزشهایتخصصیبرایکارکنانبخشخدماتیوفنیوتوسعهاستاندرادهادرحالارایهوانجام  درسطح 30 نمایندگیاینشرکتدرسطحکشوراست.

نمکیندربارهورودوتولیدخودروهایبنزدرکلاسهایمختلفوباقیمتهایسطحمتوسطگفت: کلاسخودروهایبنزعمدتالوکساستامامطالعاتیبرایورودمحصولاتبامیانگینقیمتمتوسطنیزانجامدادهایمازجملهورودبرخیازکلاسهابهناوگانتاکسیرانیکهدرفازهایبعدیهمکاریمحققخواهدشد.

استفانبامنمدیرمنطقهخاورمیانهمرسدسبنزنیزدرایننشستخبریشرکتایرانخودرورابزرگترینخودروسازدرمنطقهخاورمیانهخواندوگفت: خطوطتولیدایران خودروازسطحبالاییازتکنولوژیبرخوردارهستند. ویباتاکیدبربررسیومطالعاتبازاراظهارکرد: ازنظرماایرانخودروپتانسیلوتواناییتولیدمحصولاتبنزرادارد.

بامنهدفاصلیهمکاریباایرانخودرورااستفادهازپتانسیلهایموجوددربازارایراندانستوگفت: بامطالعهبازارنسبتبهتوسعهفعالیتهابهصورتراهاندازیخطتولیددرایرانخودرودرآیندهاقدامخواهیمکرد.

آرشیو اخبار

Powered by mod LCA

اشتراک در خبرنامه